Deelname voorwaardenDeelname voorwaardenDeelname voorwaardenDeelname voorwaardenDeelname voorwaardenDeelname voorwaarden

Deelname voorwaarden

Organisatie

De beurs voor ondernemend Duiven wordt georganiseerd door R & D TeleBusiness.

Plaats, datum en tijd

De beurs voor ondernemend Duiven zal in de OG tent te Duiven plaatsvinden op vrijdag 2 oktober 2015 van 14.00 tot 22.30 uur

Inschrijving

Door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier verklaart de ondernemer zich akkoord met deze deelnamevoorwaarden van de organisatie van deze beurs.

Annulering

Annulering van deelname kan alleen aangetekend plaatsvinden. Bij annulering tussen acht en vier weken voor aanvang van de beurs brengt de organisatie 50% annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is de deelnemer het volledige bedrag dat uit de inschrijving volgt, verschuldigd aan de organisatie. De organisatie behoudt zicht het recht voor te alle tijde wegens bijzondere omstandigheden de datum en de locatie van het evenement te wijzigen ofwel het evenement niet door te laten gaan. In die gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van enigerlei schade. Indien het evenement niet doorgaat, wordt de inschrijving als vervallen beschouwd en worden betalingen met betrekking tot deelname gerestitueerd.

Risico en aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook, ontstaan aan goederen en-of personen veroorzaakt door of in verband met deelnemen aan de `beurs voor ondernemend Duiven`. De deelnemer neemt deel voor eigen risico en kan aangesproken worden voor alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf of zijn personeel, op welke wijze ook, aan goederen van en-of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisatie wordt veroorzaakt. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken die anderen te zake zouden kunnen doen gelden. Goederen bevinden zich in de locatie of bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de deelnemer, die zelf verantwoordelijk is voor het afsluiten van een verzekering.

Betaling

Betaling van de verschuldigde kosten voor deelname dient als volgt te geschieden 100% binnen 30 dagen na de factuurdatum. Alle bedragen dienen uiterlijk vier weken voor aanvang van de beurs in het bezit zijn van de organisatie.